Иноватиране на културните и творчески индустрии чрез незаменими токени (NFT)

Проектът

Pixel – NFTs for Cultural and Creative Industries (Пиксел – незаменими токени (NFT) за културните и творчески индустрии) е малкомащабно партньорство за сътрудничество в сектора на професионалното образование и обучение (KA210-VET), финансирано по програма Еразъм+.

За да се конкурират в бързопроменящата се Европа, културата и творческите индустрии трябва да отключат нови възможности, предоставени от цифровата трансформация и достъпа до глобална аудитория.

Конкретно нововъзникващата блокчейн технология може значително да допринесе за това да направим културата и творческите индустрии по-силни и по-устойчиви, като подобрим техните иновации, бизнес възможности и растеж.

Използването на блокчейн предоставя на културния и творческия сектор нови средства за защита на тяхната интелектуална собственост, увеличавайки преговорната сила на творците за по-справедливо възнаграждение и облекчавайки процесите на плащане навсякъде.

Благодарение на блокчейна, NFT позволяват на създателите лесно да създават и да защитават авторските си произведения, като ги обявяват за продажба на открити пазари. NFT бяха част от процъфтяващ пазар за препродажба, предлагащ златна възможност за създателите да печелят приходи от своите активи завинаги, по всяко време, когато работата им бъде препродадена.

Проектът иска да въведе иновации в културните и творчески индустрии (CCIs) в партньорските страни, подкрепяйки създаването на бизнес, иновациите и растежа, като се възползва от блокчейн технологията и по-специално NFT.

Новини

Партньори

Learnable е общност от експерти, работещи от години върху разработването на иновативни образователни практики. Learnable се фокусира върху подкрепата на европейските учащи се в придобиването на меки и твърди компетенции, които позволяват на хората да постигат целите си както в работата, така и в живота. Learnable е активен в различни сектори като образование за възрастни, професионално образование и обучение, училища и висше образование, като насърчава иновативни образователни методологии в различни области като цифрови иновации, приобщаване, езикови умения, зелена икономика и предприемачество. Общността търси иновативни решения, за да направи образованието достъпно и приобщаващо. Learnable подкрепя прилагането на иновативни образователни методологии, насочени към подобряване на качеството на предлаганото обучение и подпомагане на прехода от училище към работа и пригодността за заетост на обучаемите.

Линк: https://www.learnable-europe.eu/

Motyvaciniai Projektai (Mpro), организация с нестопанска цел, създадена през 2010 г. във Вилнюс, Литва, е посветена на напредъка в образованието чрез информационни и комуникационни технологии. Нейната комисия е да насърчава общество на знанието, EdTech иновации, предприемачески умения и здравословен начин на живот, като се стреми да гарантира качеството на сътрудничество и единство между различни поколения и различни социални групи, за да даде възможност за непрекъснато и устойчиво развитие за по-добро бъдеще за всички. С фокус върху развиващия се дигитален пейзаж, Mpro активно подкрепя и разпространява иновациите в цифровата трансформация чрез създаване на образователни методи, дигитално съдържание, VR & web3 семинари, майсторски класове и др. Mpro предоставя геймифицирано обучение, пригодено за различни сектори, включително средно образование, образование за възрастни, професионално образование и обучение (ПОО), колежи и други юридически лица. Mpro, в рамките на своите дейности, базирани на проекти, изследва използването на съвременни технологии като VR, XR, AI и blockchain както във формалното, така и в неформалното образование, провеждайки изследвания на процесите на преподаване, стиловете на учене и образователните резултати.

Линк: https://www.mpro.lt/

Edu Playground е организация с нестопанска цел, ангажирана с преквалификацията на възрастни хора чрез възможности за учене през целия живот. Edu Playground разработва национални и международни проекти за създаване на образователни инструменти, които правят ученето на възрастни по-привлекателно, насърчавайки активното гражданство и развитието на умения и осигурявайки висококачествено обучение чрез подход на сътрудничество в цяла Европа. Мисията на Edu Playground е да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и овластяването на хората чрез образование и обучение, правата на човека, демократични ценности и международно сътрудничество. Организацията е ориентирана към достъпа до социални права за възрастни и младежи, като се бори и срещу дискриминацията, насилието, ксенофобията и изключването от обществото. Edu Playground си сътрудничи с общини, училища, местни и национални медии и с различни вестници и онлайн новинарски медии. Освен това неправителствената организация работи и по различни маркетингови проекти и има дългогодишен опит в предоставянето на дигитални умения и методологии за обучение.

Линк: www.eduplayground.net

Резултати

Pixel инструментариум

Състои се от помощни материали и инструменти, които да помогнат на културата и творческите индустрии да имат правилен достъп и да използват NFT.

Pixel работилници

Това са обучителни дейности, насочени към подпомагане на културните и творческите индустрии в подобряването на техните знания, умения и компетенции за това как да използват потенциала на NFT в културните и творчески индустрии.

Конференция за стартиране на Pixel

Те ще бъдат конференции лице в лице, организирани във всяка страна партньор за популяризиране на резултатите от проекта и повишаване на осведомеността относно ползите и рисковете от използването на NFT в културните и творческите сектори.

Материали за разпространение

Scroll to Top